סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא ו'. בועל נידה

אמר רבי זירא שמע מינה בועל נדה אינו כנדה (שטובלת בלילה) וטובל ביום וכו' רב שימי מנהרדעא אמר אפילו תימא בועל נדה כנדה וכו' תא שמע דתני רבי חייא הזב וכו' ובועל נדה וכו' טבילתן ביום נדה וכו' טבילתן בלילה תיובתא.