א) כ' בתוספות הרא"ש מו"ק כ"ו:, אבילות לחוד וקריעה לחוד. מפני שהקריעה מפורשת בתורה דכתיב ובגדיכם לא תפרומו ובגדיו לא יפרום. וע"ע רא"ש מו"ק פ"ג  סי' ג' בשם הראב"ד, שהלימוד בגמ', דכתיב בבני אהרן ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו הא אחר שלא פרע ולא פרם חייב מיתה, הוא לימוד גמור מדאורייתא.

והתוס' כאן ד"ה הא כ', אף על גב דפשטי' דקרא הא אחר פורע ופורם ואם הם יעשו ימותו נראה דאסמכתא בעלמא. עיי"ש. והרמב"ן תורת האדם שער הסוף ענין הקריעה כ', אסמכתא בעלמא היא דבני אהרן לאיסורא קאמר להו רחמנא מכלל דכ"ע רשאין הן.

ועי' מכילתא בחדש פרש' ח', כבד את אביך ואת אמך. אם כבדתן למען יאריכון ימיך ואם לאו למען יקצרון ימיך שדברי תורה נוטריקון שכן דברי תורה נדרשין, מכלל הן לאו מכלל לאו הן. לכאורה גם כאן נדרוש מכלל כהן גדול לאיסור הא אחר למצוה.

וצ"ל לרמב"ן שלגבי אותו אדם שעוסקים בו שייך לומר מכלל הן לאו. ואילו בלא יפרום הנידון לקיום מצוה הוא אנשים שלא דנים בהם.

 

ב) במדרש החפץ בראשית ל"ז ל"ד, ויקרע יעקב שמלותיו מכאן שקורעין על הקרובים. (והובא בתורה שלמה דלהלן בשם עוד ספרים תימנים, ואפשר מאד שהוא ממדרש שהיה בידם)

בתורה שלמה בראשית ל"ז ל"ד כתב שלא למדו מכאן משום שאין למדים מקודם מתן תורה. וכמו ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה, מניין לאבל מן התורה שבעה [בראשית נ י] ויעש לאביו אבל שבעת ימים. ולמידין דבר קודם למתן תורה.

 

ג) ונראה שעכ"פ למדים מלפני מתן תורה שיש חשיבות לקריעת בגדים. ממילא איסור קריעת בגד בכהן גדול דנה על העניין שראוי לקרוע בגד על המת. ממילא שוב יש לומר מכלל לאו על קריעת בגדים בכהן גדול נלמד הן על קריעת בגדים בשאר ישראל. (וגם ה"הן" בישראל המצוה תהיה רק כדרך העולם כמו ה"לאו" בכה"ג, כדלהלן).

 

ד) עי' הוריות י"ב:, מתני'. כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה. ובגמרא. את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום (ויקרא כ"א) וכו' רבי ישמעאל אומר אינו פורם כדרך שבני אדם פורמין, אלא הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה. וזה הגדר של לא כדרך הנאה וכדומה. משמעות ביטוי הנאמר כמצוה או איסור כוללת רק את החלק החשוב שבו.

כאשר למדים באופן עקיף, כמו פן תקדש המלאה באיסור הנאה דכלאים נאסר גם שלא כדרך הנאה.

כיון שהלימוד מויקרע יעקב בגדיו אינו אמירה  של חיוב, אלא לימוד ממעשה של יעקב, אין בו הכלל שרק דבר חשוב כלול, והלימוד מיעקב שראוי לקרוע על מת כולל כל קריעה.

לכן כהן גדול קורע מלמטה, שלא כדרך העולם.